Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ponad 3000 uruchomionych stron

Polityka prywatności

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Interefekt Judyta Ligęza, Al. N.M.P. 23, 42-200 Częstochowa NIP: 9492025653 REGON: 243002019

 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 • w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne — na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679;

 • dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na interefekt na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości —podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia 2016/679;

 • dla celów prowadzenia badań jakości obsługi — podstawą prawną przetwarzania w okresie umowy jest prawnie uzasadniony interes interefekt (art. 6 ust.1 lit f Rozporządzenia 2016/679), uzasadnionym interesem interefekt jest pozyskiwanie informacji o poziomie satysfakcji klientów ze świadczonych usług. Po zakończeniu umowy, podstawą prawną przetwarzania danych dla ww. celu jest wyrażona przez Panią/Pana dodatkowa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679);

 • w celach analitycznych i statystycznych — podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes interefekt (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679), uzasadnionym interesem interefekt jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej;

 • w celu kierowania do Pani/Pana przez interefekt treści marketingowych; podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes interefekt (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679), uzasadniony interes polega na kierowaniu do Pani/Pana treści marketingowych drogą pocztową w trakcie wykonywania umowy, a także drogą telefoniczną, e-mailową lub SMS/ MMS-ową w zależności od tego, na którą drogę komunikacji wyraził(a) Pani/Pan zgodę.

 • w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu interefekt polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami — podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes interefekt (art. 6 ust. 1 lit F Rozporządzenia 2016/679).

 

3. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą.

 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:

 • dostawcom systemów informatycznych i usług IT (w tym firmom hostingowym, serwisowym, programistycznym),

 • podmiotom świadczącym na rzecz interefekt usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy, takie jak obsługa reklamacji, usługi księgowe, fakturowanie i rozliczanie umów, badanie jakości obsługi, dochodzenie należności, usługi prawne, analityczne i marketingowe,

 • operatorom pocztowym i kurierom,

 • bankom i pośrednikom płatności w zakresie realizacji płatności.

 • organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.

 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a w przypadku danych podanych Fakultatywnie — do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez interefekt. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.

 

6. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych interefekt prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.

 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 

8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

 

9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację. Profilowanie danych osobowych przez interefekt polega na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych Pani/Pana informacji, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji, zachowań oraz zainteresowań.

 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych. Ponadto względem przetwarzania danych osobowych dla celów określonych w pkt 3c) i d) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, interefekt prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.

 

11. Podanie danych osobowych jest wymagane przez interefekt w celu zawarcia i wykonania umowy, z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez interefekt jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

KONTAKT

Interefekt

Al. Wyzwolenia 9 lok. 19

42-224 Częstochowa

534 201 928

+48 34 324 20 86

poniedziałek - piątek

8:00 - 15:00

w lipcu i sierpniu

8:00 - 13:30

 

FORMULARZ KONTAKTOWY